ورود به انجمن اولیاء و مربیان

ورود به انجمن اولیاء و مربیان
ورود به انجمن اولیاء و مربیان
گاهی ممکن است بعضی از تشکل های ما ظرفیت بسیار زیادی داشته باشند و بخواهند سیطره کار خود را گسترش دهند.

ادامه مطلب

حلقه

حلقه

حلقه

این راه برقراری ارتباط با خانواده را باید ظرفیت سنجی نمود و سپس اجرا کرد تا خدایی نکرده آسیب و آفتی در پی نداشته باشد. ادامه مطلب

ارتباط چهره به چهره

ارتباط چهره به چهره

یکی دیگر از راه های ارتباطی بسیار موثر ارتباط چهره به چهره شما سرگروه محترم با خانواده متربیان است. ادامه مطلب

نکته

نکته

نکته

قبل از رفتن به سراغ راه های برقراری ارتباط با خانواده باید نکته ای را به شما عزیزان سرگروه یادآوری کنیم. ادامه مطلب

محیط غالب

محیط غالب

محیط غالب

مدرسه، محله، خانواده، اماکن مذهبی، فرهنگی و ورزشی و…

همه این محیط ها که گفته شد مکان و محمل تربیت افراد هستند اما نکته ای که بسیار مهم است و دانستن آن لازم…

ادامه مطلب