ادب چيست ؟

ادب چيست ؟

ايـن صفت كه سرمايه ارزشمند رفتارى انسان و رسالت پدر و مادر و مربى است بر چه پايه هايى استوار است ؟ آيا يك خصلت درونى است ؟ آيا رفتارى اجتماعى است يا حالتى روحى ؟ رمز اينكه انسان از افراد مؤ دب خوشش مى آيد چيست ؟ ادامه مطلب