آزادی

آزادی

کسی که بتواند آسایش ، روان و آزادی فعالیت را از متربی نگیرد و با این همه او را از انجام بسیاری کارهای بی حاصل باز دارد و به سوی کارهای دشوار بکشاند، چنین کسی می داند که چگونه می توان این قضایای به ظاهر متناقض را با هم سازش داد و اوست که به یکی از رازهای تربیت پی برده است. ادامه مطلب