آسیب شناسی تربیتی

آسیب شناسی تربیتی

آسیب شناسی تربیتی

این آسیب ها را به سه دسته تقسیم میکنیم.

  1. آسیب شناسی فعالیت های گروهی ویژه سرگروه
  2. آسیب شناسی فعالیتهای گروهی در سازمان پایگاه
  3. آسیب شناسی تربیتی ویژه اعضای گروه

ادامه مطلب