تقلید و تبعیت کورکورانه 4

تقلید و تبعیت کورکورانه 4

آسیب ششم: تقلید و تبعیت کورکورانه

راهکارها

ارتباط با سایر مسئولین پایگاه…

ادامه مطلب

تقلید و تبعیت کورکورانه 2

تقلید و تبعیت کورکورانه 2

آسیب ششم: تقلید و تبعیت کورکورانه

عوامل

ب) عوامل مربوط به اعضای گروه

  1) روحیه عوامانه…

ادامه مطلب

تقلید و تبعیت کورکورانه 1

تقلید و تبعیت کورکورانه 1

آسیب ششم: تقلید و تبعیت کورکورانه

یکی از آسیب های جدی در این نوع فعالیت، تبعیت و تقلید کورکورانة اعضای گروه از سرگروهشان است. آنها بدون آگاهی و بصیرت در رفتار و پندار و گفتار از سرگروه خود پیروی می کنند.

ادامه مطلب

آسیب شناسی سرگروه (محصور شدن روابط)

آسیب شناسی سرگروه (محصور شدن روابط)

آسیب شناسی سرگروه

آسیب پنجم: محصور شدن روابط

راهکارها:

این آسیب بر اثر عواملی که ذکر شد بوجود می آید اما براحتی می توان از بوقوع پیوستن چنین آسیبی جلوگیری کرد و حتی اگر هم آسیب وارد شد قابلیت درمان آن وجود خواهد داشت. در این قسمت به قسمتی از راهکارهای مناسب پرداخته خواهد شد. ادامه مطلب

آسیب شناسی سرگروه (محصور شدن روابط)

آسیب شناسی سرگروه (محصور شدن روابط)

آسیب شناسی سرگروه

آسیب پنجم: محصور شدن روابط

افرادی که به عنوان سرگروه در نظر گرفته می شوند، ممکن است به طور معمول در یک گروه یا بخش دیگری مشغول فعالیت بوده اند و در آنجا دوستانی برای خود داشته اند…

ادامه مطلب

آسیب شناسی سرگروه (عدم هماهنگی با سیاستهای پایگاه)

آسیب شناسی سرگروه (عدم هماهنگی با سیاستهای پایگاه)

آسیب شناسی سرگروه

آسیب چهارم:عدم هماهنگی با سیاستهای پایگاه

راه کارها:…

ادامه مطلب

آسیب شناسی سرگروه (عدم هماهنگی با سیاستهای پایگاه)

آسیب شناسی سرگروه (عدم هماهنگی با سیاستهای پایگاه)

آسیب شناسی سرگروه

آسیب چهارم:عدم هماهنگی با سیاستهای پایگاه

یکی از آسیب های جدی فعالیتهای گروهی عدم هماهنگی سرگروه با سیاستها و برنامه های پایگاه است.

ادامه مطلب

راهکارهای برطرف نمودن وابستگی به اعضای گروه

راهکارهای برطرف نمودن وابستگی به اعضای گروه

راهکارهای برطرف نمودن وابستگی به اعضای گروه

1)برگزاری جلسات تربیتی

مسئولین مسجد و مربیان وظیفه دارند که جلساتی را بصورت منظم با موضوعات تربیتی جهت مسئولین گروهها برگزار نمایند…

ادامه مطلب

آسیب شناسی فعالیت های سرگروه (وابستگی به اعضای گروه)

آسیب شناسی فعالیت های سرگروه (وابستگی به اعضای گروه)

آسیب شناسی فعالیت های سرگروه

آسیب سوم: وابستگی به اعضای گروه

یکی از آسیبهای جدی که فعالیتهای گروهی را تهدید می نماید، وابستگی و دل بستن سرگروه به متربیان و اعضای گروه خود است.

ادامه مطلب