آنچه هر کودک بدان نیاز دارد

آنچه هر کودک بدان نیاز دارد

آنچه هر کودک بدان نیاز دارد

برای هر فرد شناخت نیازهای جسمی فرزندشان آسان است. مثل تغذیه، لباس های گرم به هنگام سرما، زمان خواب در ساعت مناسب. ولی نیازهای روحی و احساسی کودک ممکن است مشخص نباشد.

ادامه مطلب