ادبيات ويژه رده سني کودک و نوجوان

ادبيات ويژه رده سني کودک و نوجوان

ادبيات ويژه رده سني کودک و نوجوان داراي سه ويژگي مهم است:
نخست اينکه با زبان و بيان، درک زبان نوشتاري، تخيل و تجربه هاي کودکان و نوجوانان متناسب است. از اين رو براي هر گروه سني کودک و نوجوان از متن‌ها و موضوع‌ها و زبان و بيان متناسب با فهم و درک آنها استفاده مي شود…

ادامه مطلب