هدف و شیوه ارائه محتوای معرفتی

هدف و شیوه ارائه محتوای معرفتی

هدف و شیوه ارائه محتوای معرفتی
شناخت و معرفت از لوازم بسیار مهم در امر دین به حساب می آید ، که در دوره کودکی نیز اگر با زبان کودکانه و به اندازه وسع و کشش و با توجه به نیاز کودک بیان شود تاثیر گذاری را بیشتر خواهد کرد. ادامه مطلب