اردو داری (3)

اردو داری (3)

سوم. جلسۀ نهایی عمومی: با هزار تقدیر و ارزشگذاری نسبت به کار فکری عمیق و ارزشمند گروه‌ها و با ایجاد رقابت گروهی، جمع بندی نظارت بچّه ها از روی همان مقالۀ گروهی توسط یکی از افراد بیان می گردد.

ادامه مطلب

اردو داری (1)

اردو داری (1)

تعریف اردو، قابلیت ها و ظرفیت های اردو، اصول اردو، آفات و آسیب‌های اردو، راهکارها، عوامل مؤثر بر اردو، انواع اردو، برنامه‌های اردو، ارکان اردو: (متربی، مربی، مسئولین، امکانات ولوازم، مکان اردو)

ادامه مطلب