الگو دهی

الگو دهی

الگو دهی

یکی از روش های بسیار کارآمد در مباحث تربیتی روش الگو دهی است. یعنی به جای اینکه به فرد بگوییم این گونه باش یک الگو و یک اسوه ی مناسب به او نشان بدهیم. و استعداد او را مدیریت کنیم. ادامه مطلب