زینت دین(امام سجاد علیه السلام)

زینت دین(امام سجاد علیه السلام)

1. کتاب آسمانی حضرت ابراهیم (ع)؟ صحف
2. کتاب آسمانی حضرت موسی (ع)؟ تورات
3. کتاب آسمانی حضرت داوود (ع)؟ زبور
4. کتاب آسمانی حضرت عیسی (ع)؟ انجیل
5. کتاب آسمانی حضرت محمد (ع)؟ قرآن
6. کتابی که سخنان حضرت علی (ع) در آن جمع آوری شده است؟ نهج البلاغه
7. کتابی که دعاهای امام سجاد (ع) در آن جمع آوری شده است؟ صحیفه سجادیه

ادامه مطلب