تقلید و تبعیت کورکورانه 4

تقلید و تبعیت کورکورانه 4

آسیب ششم: تقلید و تبعیت کورکورانه

راهکارها

ارتباط با سایر مسئولین پایگاه…

ادامه مطلب

تقلید و تبعیت کورکورانه 2

تقلید و تبعیت کورکورانه 2

آسیب ششم: تقلید و تبعیت کورکورانه

عوامل

ب) عوامل مربوط به اعضای گروه

  1) روحیه عوامانه…

ادامه مطلب

تقلید و تبعیت کورکورانه 1

تقلید و تبعیت کورکورانه 1

آسیب ششم: تقلید و تبعیت کورکورانه

یکی از آسیب های جدی در این نوع فعالیت، تبعیت و تقلید کورکورانة اعضای گروه از سرگروهشان است. آنها بدون آگاهی و بصیرت در رفتار و پندار و گفتار از سرگروه خود پیروی می کنند.

ادامه مطلب