گلچین خاطرات و تجربیات مربیان و معلمان

گلچین خاطرات و تجربیات مربیان و معلمان

دانلود فایل pdf گلچین خاطرات و تجربیات مربیان و معلمان

_%d8%aa_i_%d8%b1_e__-___i-__i-_%d8%af__

آقا گفتند تولید فرهنگی باید اینگونه باشد.

آقا گفتند تولید فرهنگی باید اینگونه باشد.

دانلود فایل pdf آقا گفتند تولید فرهنگی باید اینگونه باشد.

_%d8%aa_i_%d8%b1_e__-___i-__i-_%d8%af__

حَد ارتباط عاطفی مربی و متربی

حَد ارتباط عاطفی مربی و متربی

مربی؛ رفیق متربی نیست…

 باید توجه داشته باشیم که هیچکدام از ما رفیق متربی نیستیم بلکه مربی دلسوز و ناصحی هستیم که برای هدایت از در دوستی با او وارد می شویم و درست به همین دلیل است که باید مواظب باشیم هیچگاه رابطه عاطفی ما و متربی به مرحله وابستگی عاطفی تنزل پیدا نکند. ادامه مطلب