تکبر(3)

تکبر(3)

ریشه‌های تکبر
بعضی از بزرگان برای تکبر ریشه‌هایی برشمرده‌اند که نشان می‌دهد این بیماری ریشه‌های عمیقی دارد. شخصیت عالم و عاملی مثل مرحوم «فیض کاشانی» در کتاب «المحجه البیضاء» چهار ریشه برای «تکبر» ذکر کرده است. ادامه مطلب