سهولت

سهولت

تسهیل و تیسیر به معنای آسان کردن و سهل گردانیدن است و منظور از اصل تسهیل و تیسیر این است که برنامه ها و اقدامات تربیتی باید اموری آسان و میسر بوده و مبتنی بر تکلیف شاق نباشد، و راه هایی در تربیت گشوده شود که متربی با میل و رغبت در آن راه ها گام زند. ادامه مطلب