نور خدا

نور خدا

مولود کعبه:
در سیزدهمین روز از ماه رجب، ازدحام عجیبى در اطراف كعبه بود و سیل مردم از پیر و جوان با احترام
ویژه اى در اطراف خانه خدا در حال طواف بودند كه زنى باردار، با چهره‌اى شكسته، دور خانه خدا طواف می‌کرد، با انگشتان لرزانش به جامه كعبه آویخته بود و در حالى كه قطرات اشكش سیل‌آسا به صورتش مى‌ریخت، زیر لب مى گفت:… ادامه مطلب