برکه بهشتی( غدیر خم)

برکه بهشتی( غدیر خم)

بچه‌های گلم سلام

امروز می خواهم برای شما از یک گردهمایی بزرگ صحبت کنم.

گردهمایی‌ای که صدو بیست هزار نفر در آن جمع شده بودند و سه روز تمام طول کشید…

ادامه مطلب