درس 12 (احکام غذا خوردن‏)

درس 12 (احکام غذا خوردن‏)

احکام غذا خوردن‏

خداي مهربان، درختان سرسبز، حيوان ها، پرندگان قشنگ، ميوه‏ها و سبزي هاي رنگارنگ را براي ما انسان ها آفريد تا از آنها خوراک و پوشاک تهيّه کنيم. به خوردني‏ها و نوشيدني‏هايي که از نظر اسلام ممنوع نيست، «حلال» مي‏گويند و به آن دسته از خوردني‏ها و آشاميدني‏ها که مصرف آن در اسلام ممنوع است، «حرام» گفته مي‏شود. ادامه مطلب