سنگر علم

سنگر علم

امام خامنه ای: از لحاظ درس خواندن الگوی جوان های دیگر قرار بگیرید… انگشت اشاره ای باشید برای جوانها که به شما نگاه کنند و از شما درس و الهام بگیرند.

(بیانات در دیدار انجمن اسلامی دانش آموزی 24/12/1383)

ادامه مطلب

بهترین و بدترین

بهترین و بدترین

من چیستم؟
1- وزن من کم است کارم زیاد؟
2- می توانم شیرین‌تر از عسل باشم و تلخ‌تر از زهر؟
3-کلید خوبیها و بدیها هستم؟
4- هم می توانم خوشحال کنم  هم می توانم ناراحت کنم؟

ادامه مطلب