آسیب شناسی سرگروه (محصور شدن روابط)

آسیب شناسی سرگروه (محصور شدن روابط)

آسیب شناسی سرگروه

آسیب پنجم: محصور شدن روابط

راهکارها:

این آسیب بر اثر عواملی که ذکر شد بوجود می آید اما براحتی می توان از بوقوع پیوستن چنین آسیبی جلوگیری کرد و حتی اگر هم آسیب وارد شد قابلیت درمان آن وجود خواهد داشت. در این قسمت به قسمتی از راهکارهای مناسب پرداخته خواهد شد. ادامه مطلب

آسیب شناسی سرگروه (محصور شدن روابط)

آسیب شناسی سرگروه (محصور شدن روابط)

آسیب شناسی سرگروه

آسیب پنجم: محصور شدن روابط

افرادی که به عنوان سرگروه در نظر گرفته می شوند، ممکن است به طور معمول در یک گروه یا بخش دیگری مشغول فعالیت بوده اند و در آنجا دوستانی برای خود داشته اند…

ادامه مطلب