چگونگی انتقال مفاهیم دینی برای کودکان و نوجوانان

چگونگی انتقال مفاهیم دینی برای کودکان و نوجوانان

اشاره:

بیان مفاهیم دینی برای کودکان و نوجوانان از دغدغه های اصلی برنامه سازانی است که در حیطه مخاطبان کودک و نوجوان فعالیت می کنند، این دغدغه ناشی از محدودیت هایی است که در بیان مفاهیم دینی وجود دارد، از سویی عدم امکان دخل و تصرف در آن مفاهیم و از سویی محدود بودن آگاهی های کودکان و نوجوانان به این محدودیت دامن می زند…

ادامه مطلب