زیباترین پرواز (مقدمات نماز)

زیباترین پرواز (مقدمات نماز)

زمانی که هواپیما می خواهد پرواز کند باید آمادگی لازم برای پرواز را داشته باشد.
باید باند فرودگاه کاملاً مسطح باشد تا بتواند سرعت بگیرد. همچنین باک هواپیما باید سوخت داشته باشد تا بتواند روشن شود. به جهتی که مشخص شده باید حرکت کند و همچنین در زمان مشخص حرکت می کند…

ادامه مطلب