نظام علمی – عملی

نظام علمی – عملی

هدف اصلی این کار قادر ساختن متربیان به طرح سوالات بیشتر است. نه قادر ساختن او به پاسخ های بیشتر. به همین جهت است که در فرهنگ اسلامی گفته می شود:

«من احسن الاستماع تعجل الانتفاع»

«هر کس خوب گوش کند، بیشتر سود می برد.»(میزان الحکمه، ج 6 ، ص 2582)

ادامه مطلب