درس 13 (احکام نگاه کردن‏)

درس 13 (احکام نگاه کردن‏)

احکام نگاه کردن‏

اگر چشم نداشتيم چه مي‏شد؟ آيا مي‏توانستيم رنگ هاي زيبا را ببينيم؟ آيا مي‏توانستيم، درختان سرسبز، گل هاي رنگارنگ، آبهاي روان، چشمه‏ها، رودخانه‏ها، درياها، دشت ها و کوه ها را تماشا کنيم؟ اگر چشم نداشتيم، حتي پدر و مادر و برادر و خواهرمان را هم نمي‏ديديم. اگر عمو، عمه، دايي و خاله به خانه ما مي‏آمدند، قيافه آنها را نمي‏ديديم. آيا هيچ فکر  کرده‏ ايد که اگر چشم نداشتيم، درس خواندن چقدر براي ما مشکل مي‏شد؟ ادامه مطلب