راهکارهای برطرف نمودن وابستگی به اعضای گروه

راهکارهای برطرف نمودن وابستگی به اعضای گروه

راهکارهای برطرف نمودن وابستگی به اعضای گروه

1)برگزاری جلسات تربیتی

مسئولین مسجد و مربیان وظیفه دارند که جلساتی را بصورت منظم با موضوعات تربیتی جهت مسئولین گروهها برگزار نمایند…

ادامه مطلب

آسیب شناسی فعالیت های سرگروه (وابستگی به اعضای گروه)

آسیب شناسی فعالیت های سرگروه (وابستگی به اعضای گروه)

آسیب شناسی فعالیت های سرگروه

آسیب سوم: وابستگی به اعضای گروه

یکی از آسیبهای جدی که فعالیتهای گروهی را تهدید می نماید، وابستگی و دل بستن سرگروه به متربیان و اعضای گروه خود است.

ادامه مطلب