بیست نکته از ویژگی‌های یک مربی خوب

بیست نکته از ویژگی‌های یک مربی خوب

1. از لحاظ وضع ظاهری مرتب و آراسته باشد. به عبارت دیگر پوشش وی در عین سادگی متناسب با محل و فضای آموزشی باشد و همواره پاکیزگی و نظافت را رعایت نماید…

ادامه مطلب