پیامبر مهربانی

پیامبر مهربانی

با این حروف چند کلمه می توان ساخت؟ م ح م د
بچه‌ها عزیز، من چندتا سؤال می‌پرسم شما با استفاده از این حروف جواب بدهید.

ادامه مطلب