کشتی‌های نجات

کشتی‌های نجات

به نعمت‌های خالق فکر کردن / تشکر از خدای مهربونه
همیشه نام او را ذکر کردن / تشکر از خدای مهربونه
به مسجد رفتن و سجده کردن / تشکر از خدای مهربونه
خدای مهربونو یاد کردن / تشکر از خدای مهربونه

ادامه مطلب