آسیب‌شناسی کار فرهنگی تربیتی (7)

آسیب‌شناسی کار فرهنگی تربیتی (7)

آسیب بیست ویکم؛ شورمندی افراطی
از آنجا که شور و شعور، هر دو کنار هم، دو بال پرواز جوانان مؤمن و انقلابی به سمت کمال و تعالی به شمار می‌‌آیند، مربی حلقه صالحین باید این دو بال را همزمان با یکدیگر و به یک میزان رشد و ارتقا ببخشد و تحقّق هر کدام را جداگانه دنبال نماید که در این زمینه، اگر شعور را به معنای قدرت استدلال و ادراک و باورمندی عقلی مخاطب از دین بدانیم؛ شورمندی نیز مقوله‌‌ای است که معمولاً با احساسات و عواطف جوان و نوجوان سروکار دارد و به مدد عشق و احساس، گرایش قلبی فرد به دین را مستحکم‌‌تر می‌‌نماید. ادامه مطلب