جذاب‌سازی (2)

جذاب‌سازی (2)

8. استفاده از نمایش برای آموزش روایات یا موضوعات دینی مختلف.
9. استفاده از کارتهای امتیاز
10. اجرای مسابقات و بازیهای گروهی
نکات:    
1. اجرای بعضی از این مسابقات نیازمند یک مدیریت خوب و عالی است اگر احساس می‌‌کنید که نمی توانید اجرا نکنید.
2. اگر دیدید که جلسه دارد به هم می‌‌خورد و از کنترل خارج شده است سریع یا بازی را تغییر دهید یا با طرح یک معمای جذاب و یا خواندن شعر و… دوباره جلسه را کنترل کنید.

در ادامه…

ادامه مطلب